Gurdwara Singh Sabha

7122 Orangethorpe Ave.
Buena Park, CA 90621
(714) 670-8843